Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh…

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác. Cùng với việc thông báo nhanh kết quả hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung Kết luận số 23 của Ban Bí thư. Kết luận nêu rõ: Thời gian qua, báo chí, xuất bản đã tích cực góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Việc chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được quan tâm hơn. Hiệu quả phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản được nâng cao. Tuy nhiên, việc phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn nhiều bất cập, hạn chế.

Để công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền; chú trọng tính định hướng chính trị - tư tưởng, tính văn hóa, khoa học. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo cũng quán triệt Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 23 của Ban Bí thư. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 23. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo Sở Thông tin & Truyền thông, các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động cung cấp thông tin định kỳ và những sự việc đột xuất, bất thường xảy ra trên địa bàn; kịp thời xử lý thông tin về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà báo chí phản ánh; có báo cáo gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí theo quy định.

Xây dựng đội ngũ người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí có phẩm chất chính trị, trung thực, am hiểu công việc. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo cấp ủy đảng các cơ quan báo chí, truyền thông lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ của cán bộ lãnh đạo, quản lý; đội ngũ người làm báo về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 23 trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 1272 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó quy định chi tiết về các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện của các đơn vị có liên quan.

Đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông nói chuyện chuyên đề về thực trạng công tác báo chí, xuất bản.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin & Truyền thông, nói chuyện chuyên đề về: Thực trạng công tác báo chí, xuất bản trong việc phát huy vai trò đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Nguyễn Khánh