Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban TĐKT tỉnh và đại diện cơ quan chuyên trách TĐKT các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị đã làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT năm 2018, đồng thời, trao đổi những kinh nghiệm cũng như đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2019. Theo đó, năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác TĐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TĐKT. Hội đồng TĐKT có nhiều đổi mới, chủ động trong tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động thực sự là nòng cốt, trọng tâm trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, chất lượng khen thưởng được nâng lên, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018…

Tuy nhiên, một số phong trào thi đua chưa được triển khai thường xuyên, tiêu chí còn chung chung; việc tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, liên tục; công tác khen thưởng cho người trực tiếp sản xuất, lao động chưa đồng đều và chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở; tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT ở địa phương chưa ổn định, thống nhất…

Về nhiệm vụ năm 2019, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, hội nghị đã thảo luận, thống nhất 8 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm. Trong đó: tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về TĐKT; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cũng như hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp; tích cực tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; tập trung đổi mới hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp và hoạt động cụm, khối thi đua; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐKT…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT cũng như những kết quả đạt được trong công tác TĐKT năm 2018 của cả nước. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào thành động lực cách mạng mạnh mẽ. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Trên cơ sở những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2019, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương cần tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật về TĐKT; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến  rõ nét về chất lượng công tác khen thưởng. Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác TĐKT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với tinh thần chung là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn và đạt kết quả hơn, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát động phong trào thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thu Thảo