Quý I năm 2020, tại trụ sở tiếp công dân, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.352 lượt người (tiếp thường xuyên 599 lượt, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 753 lượt), tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào những vấn đề như: môi trường, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội và lĩnh vực hành chính. 

Cũng trong 3 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải quyết 15/27 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 55,6%; còn 12 vụ việc (trong thời gian giải quyết) đang được các cấp, các ngành tập trung xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Kết quả giải quyết KNTC đã bảo vệ và trả quyền lợi cho 4 người, kiến nghị xử lý hành chính 1 trường hợp. Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các cơ quan đã chủ động thực hiện tiếp công dân theo quy định, dành thời gian lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền.

Tổ công tác của Thanh tra tỉnh làm việc với UBND huyện Lý Nhân nhằm nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn, tìm phương án khả thi giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp, kéo dài.

Từ đầu năm đến nay, tình hình đơn thư gửi về các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp, nội dung đơn thư tố cáo, khiếu kiện tập trung ở lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… Nhiều trường hợp người gửi đơn thư tố cáo chưa nắm rõ quy định pháp luật dẫn đến gửi đơn thư tố cáo vượt cấp, gửi cùng lúc nhiều cấp, nhiều ngành; một số đơn thư tố cáo giấu tên, mạo danh có nội dung bịa đặt, nhằm gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Để làm tốt công tác giải quyết đơn thư KNTC nhằm phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp, ngành Thanh tra đã kịp thời đề ra các giải pháp để theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC và chủ động, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp, đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội. Trước hết, quán triệt và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, vai trò chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tiếp công dân, giải quyết các vụ việc KNTC của các cấp, ngành. Đồng thời, Thanh tra tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực thanh kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, bức xúc kéo dài. 

Lập các đoàn thanh tra nhằm tăng cường đối thoại, tìm phương án khả thi, giải quyết dứt điểm vụ việc; nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương có tiềm ẩn xảy ra các vụ việc đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết.

Lý Nhân là một trong những địa phương có “điểm nóng” về những vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Nguyên nhân theo ông Trương Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra huyện, do nhiều vụ việc cơ sở giải quyết chưa đúng quy trình, đặc biệt là quy trình hòa giải các vụ tranh chấp đất đai chưa bảo đảm theo quy định nên quá trình giải quyết kéo dài và dễ bị tái khiếu, tái tố. Trong khi đó, một số xã chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, gây khó khăn cho công tác tổng hợp tình hình KNTC; chưa tích cực trong giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền, có thái độ trông chờ, ỷ lại cấp trên. 

Từ thực tế này, để phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp, ngay từ đầu năm, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được UBND huyện Lý Nhân quán triệt và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong quý I năm 2020, tại huyện Lý Nhân, tổng số lượt công dân đến nơi tiếp dân là 92 lượt, trong đó cấp huyện tiếp 48 lượt (thường xuyên 15 lượt, định kỳ 33 lượt), cấp xã tiếp 44 lượt (thường xuyên 5 lượt, định kỳ 39 lượt). Tổng số vụ việc đã giải quyết thuộc thẩm quyền của huyện và cấp xã là 12/23 vụ việc (đạt tỷ lệ 52%). 

Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, trách nhiệm chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn. Với những vụ việc liên quan đến thừa kế, vay nợ và tranh chấp mốc giới, UBND huyện đã hướng dẫn công dân về trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải hoặc đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, số vụ việc còn tồn đọng chủ yếu là tranh chấp đất đai, tố cáo sai phạm về đất đai, các cấp đã tiến hành hòa giải nhiều lần nhưng kết quả không thành. 

Trong thời gian tới, Thanh tra huyện Lý Nhân sẽ tiếp tục phối hợp với Ban tiếp công dân, bảo đảm công tác tiếp dân của UBND huyện vào 2 ngày  10 và 20 hằng tháng có hiệu quả. Tăng cường thanh kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC, góp phần từng bước ổn định tình hình cơ sở.

Với những KNTC liên quan đến cán bộ, đảng viên là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, theo bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Đây được xác định là nhiệm vụ ưu tiên và rất quan trọng của ngành trong năm nay. Thông qua hoạt động này sẽ góp phần cùng cấp ủy xem xét kịp thời, không để những người vi phạm pháp luật và có phẩm chất đạo đức yếu kém vào cấp ủy các cấp, đồng thời bảo vệ danh dự, uy tín của nhân sự bị xuyên tạc, tố cáo không đúng sự thật, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, ngành Thanh tra tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, vụ lợi, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Đặc biệt là chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các vụ việc phức tạp kéo dài, nhằm ổn định tình hình, không phát sinh “điểm nóng”, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Vân