Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 15/5, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thông báo số 53 của Bộ Chính trị “về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Thông báo Kết luận số 54 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về “tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Kế hoạch số 14 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy “về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 114 của BTV Tỉnh ủy “về kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”.

Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư, phó bí thư, cán bộ, đảng viên (CBĐV) các chi bộ, đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc, BTV đảng ủy các xã, thị trấn đã nghe đại diện Thường trực Huyện ủy trực tiếp truyền đạt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BTV Tỉnh ủy. Cùng với phân tích, nêu bật những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, Thường trực Huyện ủy Kim Bảng đã chú trọng liên hệ với những vấn đề, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng của địa phương.

Kết thúc hội nghị, BTV Huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BTV Tỉnh ủy tới CBĐV, đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới hội viên, đoàn viên, nhân dân. Cùng đó, xây dựng, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp.

Nguyễn Hằng