Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Huyện ủy đã quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện: Nghị quyết Trung ương  số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; : Nghị quyết Trung ương  số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; : Nghị quyết Trung ương  số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; : Nghị quyết Trung ương  số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Về thực hiện : Nghị quyết Trung ương số 18, chương trình hành động của Huyện ủy Kim Bảng xác định nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, ban, ngành. Theo đó, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện những nội dung theo chỉ đạo của tỉnh: Hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND huyện; bố trí trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; tham mưu chỉ đạo thống nhất thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn xóm, tổ phố và trưởng ban công tác mặt trận (thời gian thực hiện tháng 2/2018).

UBND huyện xây dựng đề án tiếp nhận trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm chăn nuôi và thú y, trạm khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Hạt quản lý đê điều theo chỉ đạo của tỉnh (hoàn thành trước 30/6/2018). Đồng thời, căn cứ quy định của tỉnh về số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của các cơ quan huyện, dự kiến phân bổ biên chế, bố trí số lượng cấp phó theo quy định.

Chương trình cũng xác định nhiệm vụ cụ thể mà các ban, ngành, đơn vị của huyện cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019. Theo đó, UBND huyện xây dựng đề án tiếp nhận, quản lý trung tâm y tế huyện và trạm y tế 18 xã, thị trấn (thuộc Sở Y tế); văn phòng đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên- Môi trường).

Đồng thời, xây dựng đề án thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng tại các phòng, đơn vị sự nghiệp; chủ động rà soát quy mô, đề xuất chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc tăng quy mô để tinh giản đầu mối; triển khai kịp thời, hiệu quả khi có hướng dẫn của tỉnh về sáp nhập cơ quan, tổ chức cấp huyện, xã, thị trấn; bố trí sắp xếp lại các tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện khoán kinh phí hoạt động...

Về thực hiện các : Nghị quyết Trung ương  số 19, 20, 21, Chương trình hành động của Huyện ủy Kim Bảng xác định những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp đảm bảo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo bước chuyển rõ rệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe  nhân dân và công tác dân số.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo các cấp, ngành trong toàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần6 khóa XII đảm bảo kịp thời, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Nguyễn Hằng