Các đồng chí lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị.

Quý III, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quán triệt, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là việc tổ chức sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đầu mối đoàn thể thôn, tổ dân phố; giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn… theo tinh thần Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh.

Đến nay, toàn huyện còn 90 chi bộ thôn, tổ phố (46 chi bộ mới thực hiện sáp nhập, 7 chi bộ mới đổi tên). Cùng đó, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về: tổ chức, quản lý, phát triển đảng viên; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát. Từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ huyện kết nạp 82 đảng viên mới (đạt 59% kế hoạch năm). Hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật, phòng ngừa sai phạm. Công tác dân vận hướng trọng tâm vào triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” đối với các địa phương, đơn vị và chủ đề “Năm dân vận của chính quyển”. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể đảm bảo toàn diện, kịp thời, hiệu quả.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng những tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thiện tiêu chí chưa đạt. Thực hiện tốt công tác quản lý, thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, “đột xuất”.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đi sâu phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tiến độ triển khai các đề án sản xuất nông nghiệp, tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông sản sạch; tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản, nhất là thi công lắp đặt nước sạch ở một số xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; quản lý tạm trú, tạm vắng ở một số xã…

Từ nay đến hết năm 2018, Huyện ủy Kim Bảng xác định: tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy các cấp; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018.

Trước mắt, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động…

Thanh Vân