Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII

Sáng 9/7, Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư (BBT) Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 (ngày 9/5/2024) của BCT về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong giai đoạn mới; Chỉ thị 35 (ngày 14/6/2024) của BCT về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu CBĐV tham dự. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Tô Lâm, Ủy viên BCT, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCT, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Ủy viên BCT, Thường trực BBT; các đồng chí ủy viên BCT, ủy viên BBT, ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm của tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  các đồng chí Trần Hồ, Lê Văn Tân - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ, chuyên viên các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. 

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định 144 của BCT về chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBĐV trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện quy định. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về: Sự cần thiết và tầm quan trọng của việc ban hành Quy định 144; những điểm mới đáng chú ý và việc tổ chức thực hiện.

Đồng chí đã phân tích làm rõ các nội dung: Vai trò của đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; Quá trình phát triển nhận thức của Đảng và những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức; Bối cảnh tình hình và yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đồng thời khẳng định: Quy định 144 của BCT là bước cụ thể hóa Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định 144 của BCT.

Tiếp đó, đồng chí giới thiệu, phân tích những nội dung cụ thể về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong giai đoạn mới gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đồng thời, nêu rõ nội dung Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện quy định.

Tiếp theo chương trình hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị 35 (ngày 14/6/2024) của BCT về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, đồng chí khẳng định Chỉ thị 35 là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ: quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, TCĐ quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện; dự báo chính xác tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Đồng chí Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh việc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện ở các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên BCT, Thường trực BBT yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện Quy định 144 và Chỉ thị 35 của BCT nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Trong đó, đối với Quy định 144, mỗi cấp ủy, TCĐ, CBĐV cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu quy định; Mọi CBĐV thấm nhuần, tự giác chấp hành quy định trong mọi công việc, trong đời sống hằng ngày; từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và Nhân dân.

Mỗi CBĐV phải tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân; đổi mới, sáng tạo, hội nhập, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; làm tròn bổn phận, trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, vững vàng trước khó khăn, thách thức…

Đồng chí yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực tham gia giám sát CBĐV thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, bảo vệ cái tốt, cái đúng, đấu tranh phê phán các quan điểm bảo thủ, trái với đạo đức cách mạng…

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh.

Đối với Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Thường trực BBT Lương Cường yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. 

Lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện trình đại hội; tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại chỉ thị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa, phát triển.

Lãnh đạo công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy