Duy Tiên xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị

Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh là tiền đề hết sức quan trọng, yếu tố quyết định để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Chính vì vậy, Đảng bộ thị xã Duy Tiên luôn chú trọng tăng cường công tác đảng viên, hướng đến xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. 

Để xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng, năng lực, phẩm chất, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên cũng như các nội dung nghiệp vụ công tác đảng viên: nội dung, thủ tục công tác kết nạp đảng viên; nội dung, thủ tục quản lý đảng viên; khen thưởng và xử lý kỷ luật đảng viên; công tác chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; đánh giá chất lượng đảng viên; đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. 

Duy Tiên xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
Chi ủy Chi bộ thôn Điệp Sơn, Đảng bộ xã Yên Nam (thị xã Duy Tiên) sinh hoạt cấp ủy mở rộng.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ đã thường xuyên quan tâm công tác rèn luyện, quản lý và phân công công tác cho đội ngũ đảng viên. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện những quy định: Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm…

Thực tế, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng nơi đảng viên công tác và nơi đảng viên cư trú đã nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của Quy định, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy thực hiện; tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi nhân dân, khắc phục những biểu hiện xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc thuộc nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đảng viên; góp phần củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện công tác xã hội, quy định và hương ước của thôn, tổ dân phố; cấp ủy, các tổ chức đảng tiến hành viết giấy giới thiệu và lập sổ theo dõi khi giới thiệu đảng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị về nơi cư trú. Đa số đảng viên đang công tác thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú khi tiếp nhận, đều bố trí sinh hoạt, lập sổ theo dõi khi đảng viên về sinh hoạt, phân công cấp ủy viên phụ trách và tăng cường trao đổi nắm tình hình đảng viên; đồng thời có đánh giá, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của đảng viên được giới thiệu. 

Cùng với đó, cấp uỷ các cấp đã thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay, từ đó hằng năm xây dựng kế hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Trong 5 năm (2016-2020), các ban xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã đã tham mưu, mở 22 lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 1.063 quần chúng ưu tú (trong đó có 04 lớp dành cho tân binh lên đường nhập ngũ); mở 14 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 700 đảng viên mới; kết nạp được 603 đảng viên mới bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; chuyển đảng chính thức cho 721 đảng viên dự bị.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong 9 tháng  năm 2021, cùng với đẩy mạnh các giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng, Thị ủy đã ban hành và triển khai Thông tri số 03-TT/TU về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên, đến nay đã có 37 tổ chức đảng đăng ký xây dựng mô hình điểm. 9 tháng  năm 2021, toàn đảng bộ đã chuẩn y kết nạp 48 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 59 đồng chí. Trong công tác phát triển đảng viên, chất lượng đảng viên đã được coi trọng và nâng lên rõ rệt. 

Duy Tiên xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
Đảng ủy phường Đồng Văn (Duy Tiên) tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 năm 2021.

Các cấp ủy, chi bộ cũng tập trung làm tốt công tác quản lý đảng viên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ được tăng cường; quản lý chặt chẽ đảng viên, nhất là đối với những đảng viên đi làm xa; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên như: Đảng viên phụ trách các đoàn thể; đảng viên phụ trách hộ gia đình; phân công nhiệm vụ theo năng lực, nhiệm vụ của từng đồng chí, có thời gian cụ thể; hằng tháng đều được các chi bộ đánh giá trong các kỳ sinh hoạt. 

Khâu phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm cũng được thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Trong 5 năm (2016-2020), bình quân số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86,39%. Công tác trao tặng Huy hiệu Đảng đã hoàn chỉnh thủ tục đề nghị xét, tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 4.483 đồng chí. Trong đó, tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm tuổi Đảng cho 4.274 đồng chí. Truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 209 đồng chí. Lập phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng đi: 484 đồng chí. Xóa tên khỏi danh sách đảng viên 33 trường hợp; cho ra khỏi đảng 04 trường hợp. Thực hiện nhập phiếu 4 trang phiếu đảng viên phục vụ việc khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên cho 603 đảng viên mới kết nạp; đảng viên từ trần 385 đồng chí; bổ sung quá trình công tác cho các đồng chí cán bộ, đảng viên được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển; phát thẻ đảng viên cho 736 đảng viên. 

Trong 9 tháng năm 2021, Thị ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư năm 2021 đối với 7.083/7.171 đảng viên trong toàn đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên 6 tháng đầu năm 2021 theo đúng quy định. Kết quả, 5.975/7.171 đảng viên được đánh giá, bằng 83,32%, trong đó có 926 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (bằng 15,49%); 4.340 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (bằng 72,65%); 681 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (bằng 11,39%); không hoàn thành nhiệm vụ 28 đồng chí (chiếm 0,47%). Đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xóa tên 1 trường hợp; tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5 và 2/9 cho 393 đảng viên.

Thường xuyên quan tâm công tác đảng viên đã góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên ngày một chất lượng hơn, tạo tiền đề quan trọng xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hướng đến xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển thị xã trong giai đoạn hiện nay, Thị ủy Duy Tiên tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên và thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng viên; nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.