Các đại biểu dự hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập, quán triệt, triển khai NQ ĐH đảng bộ các cấp được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn đảng bộ cũng chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 67 đảng viên (ĐV). Qua đánh giá, năm 2016 toàn đảng bộ có trên 85%, năm 2017 có trên 63% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), không có TCCSĐ yếu kém; tỷ lệ ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85,5%.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), nửa nhiệm kỳ qua, Bình Lục có 7 nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu NQ ĐH đề ra. Kinh tế phát triển đúng hướng. Chủ trương tích tụ ruộng đất xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết tổ chức sản xuất nông nghiệp sạch, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, nuôi lợn tập trung… bước đầu đạt kết quả tích cực; phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai đồng bộ, hướng vào chất lượng chiều sâu bền vững.

Trên cơ sở kết quả đạt được, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Bình Lục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH đề ra: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng/người/năm trở lên; tổng thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; giá trị xuất khẩu đạt 16 triệu USD/năm (vượt 1 triệu USD so với chỉ tiêu ĐH); số lao động được giải quyết việc làm mới đạt bình quân trên 3.000 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 1%/ trở lên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt 87% trở lên; tỷ lệ gia đình đạt và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt từ 88% trở lên. Phấn đấu trước năm 2020 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; trong nhiệm kỳ kết nạp 700 ĐV mới; hằng năm không có TCCSĐ yếu kém.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện Bình Lục đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và ĐV; xây dựng hệ thống chính trị TSVM.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; có giải pháp cụ thể thực hiện tốt NQ của cấp ủy các cấp, nhất là các NQ Hội nghị Trung ương 6,7 khóa XII, các NQ chuyên đề và chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu NQ ĐH Đảng các cấp.

Cùng đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác KTGS; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả, bền vững; tăng cường tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, huy động các nguồn lực xây dựng huyện NTM đảm bảo đúng chỉ tiêu NQ ĐH đề ra.

Nguyễn Hằng