Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quý III và 9 tháng đầu năm, BCH, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác toàn khóa, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và nhân dân triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. BTV, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh; tổ chức nhiều hội nghị nghe, thảo luận và cho chủ trương về một số vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác xây dựng cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng có chuyển biến tích cực. 

9 tháng đầu năm KT-XH trong tỉnh tăng trưởng ổn định, có bước phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 11,4%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,1%. Từ đầu năm đến nay, Hà Nam đã thu hút được 79 dự án đầu tư (38 dự án FDI, 41 dự án trong nước), tổng vốn đầu tư hơn 313 triệu USD và trên 5.790 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 2.600 triệu USD(tăng 26%). Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt hơn 6.869 tỷ đồng, đạt 88% dự toán địa phương và 89% dự toán Trung ương giao. Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thảo luận tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung làm rõ thêm kết quả đạt được; phân tích những khó khăn, hạn chế, những vấn đề phát sinh; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong quý IV/2019.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, các đồng chí ủỷ viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch để có giải pháp phù hợp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục đôn đốc, giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trọng tâm là nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân gắn với chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, trọng tâm là 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH. Nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước. 

Để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành vừa tập trung cao độ chuẩn bị tốt điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh một số nội dung, kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Lê Mai