UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022

Sáng 12/8, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

 Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở ban, ngành; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ đã trình bày tóm tắt nội dung các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về huyện NTM và Bộ tiêu chí về huyện NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM; Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao; Quy định xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2022-2025.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đã làm rõ một số vấn đề về: Cân đối ngân sách, đảm bảo nguồn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; điều chỉnh tỷ lệ phân bổ ngân sách đối với chương trình xây dựng NTM; rà soát các tiêu chí xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu sao cho phù hợp với tình hình thực tế và các tiêu chí của Trung ương; Tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu vào các xã đăng ký về đích NTM nâng cao; Sớm triển khai xây dựng các tiêu chí thôn thông minh; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm phải bảo đảm các điều kiện trồng lúa trở lại; Hỗ trợ xây dựng trụ sở Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp…

UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết; tập trung vào những đề án thúc đẩy kinh tế phát triển; phối hợp với Sở Tài chính để làm rõ vấn đề liên quan, đảm bảo tính hiệu quả của đề án; rà soát và bám sát bộ tiêu chí về NTM của Trung ương để đưa ra các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết để triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt các nội dung trình tại phiên họp.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình: dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí học văn hóa trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên cho học viên tại các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung nội dung hỗ trợ học phí, hỗ trợ đào tạo nghề đối với học sinh học học tại Trường Cao đẳng Nghề; nghiên cứu cơ chế đối với trường dạy nghề tư nhân.

Sở Xây dựng trình: Đề án hỗ trợ vốn tín dụng chính sách mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025. Quyết định quy định phân cấp, phối hợp Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Quyết định ban hành Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Quyết định về việc bãi bỏ quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 ban hành Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2022
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sở Nội vụ trình Dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Nam. Sở Thông tin và Truyền thông trình Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại các cơ sở pháp lý, văn bản đã hết hiệu lực trong quá trình ban hành các quy định. Sở Nội vụ hoàn thiện lại dự thảo, trong nội dung quyết định chỉ rõ số lượng tiếp nhận biên chế hàng năm và số lượng thi chuyên viên chính phải được sự cho phép, thông qua của UBND tỉnh. Kết luận nội dung về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan quản lý nhà nước, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cơ bản nhất trí với nội dung do Sở Thông tin và Truyền thông trình.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.