Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp số 15 /QC/TTHĐND-UBND-UBMTTQ ngày 12/8/2021 nhằm thống nhất nguyên tắc và nội dung phối hợp công tác của từng cơ quan. Việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp này là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND tỉnh luôn bám sát Quy chế, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt các kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh sau kỳ họp; phối hợp trong công tác xây dựng, tuyên truyền và phổ biến pháp luật; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động nhân dân; phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm tra...

Thực tế thời gian qua cho thấy: công tác phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu lực, hiệu quả thiết thực trong hoạt động của từng cơ quan, tạo điều kiện để các cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là hoạt động tham gia xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tiếp xúc cử tri và chuẩn bị kỳ họp HĐND; phiên họp Thường trực HĐND; tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh; giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp…

Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh
Cử tri xã Bình Nghĩa (Bình Lục) nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và huyện tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, huyện cuối năm 2022.

Cụ thể, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tham gia góp ý đối với các dự thảo dự án luật theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; các dự thảo văn bản theo quy định, quy chế phối hợp, nhất là những nghị quyết, quyết định có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua đó thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của địa phương; đồng thời, cung cấp các căn cứ, cơ sở thực tiễn để xây dựng các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh bảo đảm quy định của pháp luật và có tính khả thi cao. Sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì và chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương, nhất là việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư, thi công các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh trong năm 2022.

Việc phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri trước các kỳ họp cũng được quan tâm, có nhiều đổi mới, tăng thời gian và mở rộng số lượng các điểm tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri tại thôn, tổ dân phố, tiếp xúc cử tri gắn với hoạt động đối thoại của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân tại các khu vực cử tri, nhân dân có những băn khoăn, những vấn đề có tính chất bức xúc để có chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời... Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, ngoài các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã mời lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo cấp huyện dự để kịp thời tiếp nhận và trả lời, giải đáp trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm kịp thời, chính xác, gửi đến UBND tỉnh để giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết, trả lời cử tri.

Cùng với đó, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật và quy chế tiếp công dân của cơ quan. Các đơn thư gửi đến Thường trực, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đều được phân loại, theo dõi, xử lý kịp thời đúng quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định.

Trong công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp HĐND, các đơn vị đã chủ động rà soát, thống nhất nội dung, chương trình; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các văn bản, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phối hợp thảo luận, thẩm tra, phản biện xã hội bảo đảm chất lượng, tiến độ các nội dung trình kỳ họp. Tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đều thông báo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi tới kỳ họp.

Nội dung, chương trình, điều hành các phiên họp khoa học, phù hợp với diễn biến tại kỳ họp, phát huy vai trò của chủ tọa kỳ họp trong điều hành các nội dung kỳ họp, vai trò của đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện quyền chất vấn và tranh luận tại kỳ họp, dành nhiều thời lượng trong chương trình kỳ họp cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng theo phương pháp “hỏi nhanh, đáp gọn”; thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và lãnh đạo UBND tỉnh đưa ra những giải pháp, cam kết, lời hứa trước cử tri và nhân dân để tập trung xử lý.

Sau các kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành kịp thời các nghị quyết bảo đảm quy định pháp luật, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Duy trì nền nếp việc phối hợp tổ chức phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trên cơ sở Quy chế phối hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; ý kiến, kiến nghị được MTTQ tổng hợp hằng tháng và những nội dung qua giám sát thường xuyên, báo chí phản ánh, dư luận xã hội. Tập trung đôn đốc việc giải quyết các nội dung có tính chất bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, được nhiều cử tri quan tâm, như các vấn đề về đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội... qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được quan tâm giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân. Sự phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời phát huy và khẳng định vai trò của MTTQ tỉnh trong tham gia xây dựng chính quyền.

Trong tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời thể chế hóa thành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời, các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức các hội nghị triển khai, ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Hằng tháng, tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh các bên tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, qua đó kịp thời thống nhất giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh. Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết mới ban hành trong hệ thống MTTQ các cấp và nhân dân.

Trong triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh (khi được mời); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND, UBND tỉnh về chương trình kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong năm để tổ chức triển khai và kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề còn bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách có liên quan đến các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thời gian qua không chỉ giúp cho các cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, mà thông qua đó còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

Để tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hết sức quan trọng được Thường trực HĐND tỉnh xác định, đó là tiếp tục tăng cường và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan như đã thống nhất từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chủ động, tích cực và chặt chẽ, thường xuyên hơn trong quá trình phối hợp. Những hạn chế, bất cập nảy sinh trong công tác phối hợp trên các mặt hoạt động chủ yếu, như: chuẩn bị kỳ họp; triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, trao đổi thông tin và các nội dung khác sẽ được các cơ quan tập trung khắc phục, tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy