Tại kỳ hợp, UBND huyện Thanh Liêm đã báo cáo về 5 nhóm tiêu chí cơ bản theo quy định khi phân loại đô thị. Đối chiếu với các tiêu chuẩn  thang điểm từ 75 – 100 điểm, hiện nay tổng số điểm xét xếp hạng đô thị của Thanh Liêm đạt 83,15 điểm. Do vậy, khu vực huyện lỵ Thanh Liêm đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Ban pháp chế HĐND huyện trình bày Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và có 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình của UBND huyện về Đề án đề nghị công nhận khu vực Đô thị huyện lỵ huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Thanh Liêm đã quyết nghị một số nhiệm vụ nhằm tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu như: Phấn đấu nâng công suất mật độ dân số trung bình toàn đô thị, đảm bảo chỉ tiêu quy định từ 1.000 – 1.200 người/km2; Đầu tư xây dựng hệ thống các công trình thể dục thể thao cấp đô thị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy định từ 1-2 công trình; Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, nâng cao mật độ giao thông đô thị; Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến phố chính, đảm bảo chỉ tiêu quy định tối thiểu 80% các tuyến phố chính được chiếu sáng; Xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị làm cơ sở quản lý, phát triển đô thị; Đầu tư xây dựng hệ thống, mạng lưới thu gom xử lý nước thải đô thị đạt quy chuẩn kỹ thuật; Nâng cấp nhà máy cung cấp nước sạch, nâng cao tiêu chuẩn cấp nước đảm bảo phục vụ nhân dân; Xây dựng, công nhận các tuyến phố chính, trục đường chính là các tuyến phố văn minh, đảm bảo chỉ tiêu quy định đạt tối thiểu 20% tuyến phố chính là tuyến phố văn minh. Huyện tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn còn yếu và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt.

Phùng Thống