Duy Tiên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm

Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Duy Tiên mới đây cho thấy: Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động từ năm 2017 đến hết tháng 6/2020 trên địa bàn thị xã đã được chú trọng và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực.

Trên cơ sở khảo sát thực tế của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã tại một số địa phương, giám sát qua báo cáo đối với UBND các xã, phường trên địa bàn và giám sát trực tiếp tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ -TB & XH), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) thị xã cho thấy công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho lao động đã được quan tâm triển khai tích cực theo tinh thần Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Duy Tiên nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nghề giới thiệu việc làm
Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã Duy Tiên giám sát trực tiếp công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.

Theo đó, Phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ban hành Nghị quyết về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. UBND thị xã ban hành Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; giao chỉ tiêu dạy nghề cho các xã, phường. Trung tâm GDNN-GDTX thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai khảo sát, thống kê đối tượng lao động có nhu cầu học nghề. Cùng với đó kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; ra thông báo của Ban Chỉ đạo thị xã về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg.

Đối với các xã, phường, 16/16 xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Quyết định 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phòng LĐ-TB & XH phối hợp cùng Trung tâm GDNN-GDTX thị xã và các xã, phường điều tra nhu cầu lao động trên địa bàn. Tổng rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhất là những nơi thực hiện dự án thu hồi đất nông nghiệp làm công nghiệp và đề xuất các danh mục nghề cần học phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực tế, đã khảo sát, xây dựng được 15 nghề đào tạo cho lao động nông thôn được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có 9 nghề nông nghiệp và 6 nghề phi nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức quán triệt đến lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, xác định rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cũng được quan tâm. UBND thị xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT; chỉ đạo Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức các đợt truyền thông phân luồng học sinh, góp phần làm thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh về việc chọn trường, chọn nghề, chọn hướng đi sau tốt nghiệp THCS, THPT. Tổ chức được 20 hội nghị tuyên truyền công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho cán bộ LĐ-TB&XH, các hội, đoàn thể của các xã, phường. Đồng thời, phối hợp với các hội, đoàn thể, các đơn vị dạy nghề tổ chức tuyên truyền tại các cụm dân cư, như: phát tờ rơi cho người dân; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, phường để đông đảo người lao động nắm bắt được chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường tư vấn học nghề, việc làm; lồng ghép giữa dạy nghề với thông tin tuyên truyền tư vấn việc làm. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường THPT, thanh niên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên đã tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Với những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, từ năm 2017 đến tháng 6/2020, thị xã đã mở được 26 lớp dạy nghề với tổng số 912 học viên thuộc các đối tượng ở các xã, phường. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng tham gia học nghề là 1,650 tỷ đồng. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã tư vấn, hỗ trợ người lao động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để tạo việc làm tại chỗ. Từ năm 2017 đến tháng 6/2020, Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm đã xét duyệt cho 2.176 hộ vay số vốn vay 95,083 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.176 lao động. Qua đó, một số mô hình phát triển kinh tế phát huy hiệu quả, từng bước đưa các hộ thoát nghèo bền vững; tạo việc làm mới cho 14.600 người, trong đó có 10.000 lao động làm việc trong các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; 500 lao động làm việc ở nước ngoài. 

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả của thị xã, nhiều lao động địa phương đã được đào tạo nghề và giải quyết việc làm, trong đó nhiều trường hợp thuộc diện hộ nghèo. Bên cạnh những kết quả tích cực này, qua giám sát cũng cho thấy còn nhiều khó khăn, bất cập và hạn chế trong công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm ở thị xã. Trong đó, khó khăn chủ yếu là kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ chậm và thấp hơn so với dự kiến chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm của đơn vị. Đào tạo nghề mới chủ yếu tập trung vào người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi; ngành nghề đào tạo còn nhiều, dàn trải, nhiều cơ sở đào tạo, nhiều đầu mối quản lý dẫn đến chồng chéo. Chưa xây dựng đề án, phê duyệt định mức cho phí đào tạo, chuẩn đầu ra cho các ngành nghề được đào tạo nên lao động sau khi tuyển dụng không đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Cùng với đó, chất lượng đầu vào tuyển sinh học nghề thấp, không đồng đều về độ tuổi, trình độ, nhận thức của nhân dân về đào tạo nghề chưa đúng (chỉ học nghề khi không đủ điều kiện theo học đại học, cao đẳng). Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đào tạo, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo của Trung tâm GDNN-GDTX không bảo đảm, không đủ điều kiện để đào tạo nghề dẫn đến không chủ động được truyển sinh, làm giảm uy tín, niềm tin về cơ sở đào tạo. Công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, giao, phân bổ chỉ tiêu đào tạo nghề cho các địa phương chưa được nghiên cứu, xem xét trên cơ sở điều tra, thống kê về nhu cầu, nguyện vọng thực tế; chương trình đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Từ chỉ rõ những kết quả, hạn chế, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã đã đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương ở thị xã để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động. Trong đó, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề kịp thời, sát với tình hình thực tế gắn với kế hoạch giải quyết việc làm cho lao động qua đào tạo để tránh lãng phí ngân sách; các cơ quan có liên quan, UBND các phường, xã rà soát, sắp xếp các lớp đào tạo nghề theo hướng tập trung, hiệu quả; chỉ đạo rà soát toàn bộ đội ngũ quản lý, giáo viên của Trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở có chức năng đào tạo nghề trên địa bàn để có hướng bố trí, sắp xếp khoa học, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động địa phương. Cùng với đó, phối hợp với các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động khi thực hiện dự án thu hồi đất nông nghiệp...

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.