Để việc học tập và làm theo Bác không hình thức, Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải tích cực vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua việc nghiên cứu, học tập thường xuyên gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Cụ thể, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình để hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đem lại nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đảng viên Nguyễn Thái Sơn cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là cần phải nâng cao năng lực chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp và phải không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tổ đảng 3, Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh tổ chức sinh hoạt thường kỳ.

Học tập chuyên đề và đăng ký làm theo Bác, năm 2018 chi bộ có 14 đảng viên đăng ký về phong cách nêu gương nói đi đôi với làm, 5 đảng viên đăng ký phong cách làm việc khoa học, 4 đảng viên đăng ký phong cách làm việc quần chúng và 1 đảng viên đăng ký phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ”.

Không chỉ trong năm 2018 mà cả những năm trước đây việc đăng ký làm theo Bác đều được chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, làm cơ sở để cá nhân phấn đấu, rèn luyện.

Bí thư Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Trần Xuân Dưỡng cho biết: Công việc liên quan đến công tác quản lý hạ tầng, các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất (điện, nước, viễn thông), cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ không nề hà khi nhận được phản ánh là có mặt kịp thời để kết nối giải quyết, bảo đảm duy trì sản xuất ổn định cho doanh nghiệp.

Có thể nói nhờ thực hiện tích cực, hiệu quả mô hình học tập, làm theo Bác và làm tốt công tác tham mưu với tỉnh, phối hợp với các cấp, ngành liên quan môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện. Kết quả thu hút đầu tư tại các KCN trong 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả nổi bật. Thu hút được 48 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 128% kế hoạch năm và bằng 263,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Thực hiện Chỉ thị 05, đặc biệt là thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác năm 2018, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức trong chi bộ có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tình trạng chậm giải quyết công việc, nói không đi đôi với làm được chấm dứt, thay vào đó là tác phong làm việc khoa học, sâu sát công việc; quan tâm lắng nghe và tham mưu giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của các doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Hiểu rõ, hiểu đúng yêu cầu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm chi bộ và các đảng viên duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình công tác đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/4/2016 “Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025”. Trong 3 năm (2015-2017), chi bộ được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó có hai năm liền (2016- 2017) được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.   

Thanh Bình