Các đại biểu dự hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung cơ bản về kiểm soát TTHC quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung các Nghị định về kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; những nội dung chủ yếu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các đại biểu còn được trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (motcua.hanam.gov.vn).

Qua tập huấn, trang bị cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công chức, viên chức thuộc bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố những kỹ năng, nghiệp vụ trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông khi giải quyết TTHC. Cùng với đó, góp phần giúp cán bộ, công chức nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.

Thanh Vân