Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp đã phổ biến những nội dung chính, quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu và thời hạn xử lý, những hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng, thủ tục và cách thức thi hành quyết định xử phạt…

Đồng thời, các đại biểu cũng được phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại năm 2011 và những điểm mới của Luật Tố cáo 2018. Luật Tố cáo năm 2018 thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011; Bổ sung các quy định về: nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo; Xử lý tố cáo; Việc cho phép rút tố cáo; Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo; Rút gọn trình tự giải quyết tố cáo; Rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo…

Thông qua tập huấn góp phần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác thực thi xử lý vi phạm hành chính, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức các xã, phường.

Nguyễn Khánh