Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Nhờ vậy, chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC đã được nâng lên. Nhiều vụ việc KNTC được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Thực tế thời gian qua cho thấy, để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các cấp đã nâng cao trách nhiệm, thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Khi phát sinh vụ việc đông người, phức tạp, chủ tịch UBND các cấp đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với công dân, kịp thời có biện pháp giải quyết, không để phát sinh thành “điểm nóng”, gây phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư KNTC; tập trung tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân theo thẩm quyền. Thanh tra tỉnh đã triển khai thanh tra trách nhiệm tại 06 huyện, thị xã, thành phố và kiểm tra xác minh 1/3 số xã, phường, thị trấn của mỗi huyện, thị xã, thành phố (32 xã, phường, thị trấn). UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành thanh tra, trách nhiệm tại 77 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1163/UBND-TCDNC ngày 19/6/2023 chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; gắn chế tài xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định để xử lý nghiêm, tạo chuyển biến trong công tác này.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác của tỉnh phối hợp các đơn vị, địa phương đưa các vụ việc đã được các cơ quan hành chính xem xét hết thẩm quyền nhưng công dân còn kiến nghị để rà soát, xem xét kỹ vụ việc, đối chiếu các quy định của pháp luật tìm hướng xử lý, giải quyết bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Qua rà soát đối với các vụ việc giải quyết đúng quy định sẽ ban hành thông báo chấm dứt và báo cáo các cơ quan Trung ương để tạo đồng thuận trong xử lý giải quyết.      

Lãnh đạo UBND tỉnh duy trì lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KNTC. Qua công tác tiếp công dân, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung xem xét giải quyết các vụ việc; yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nhất là trong việc phối hợp giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài và KNTC, tăng cường đối thoại với công dân; nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật, kết luận xử lý tố cáo…

75,5% vụ việc KNTC được giải quyết

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết KNTC
Công dân trình bày ý kiến, kiến nghị trong buổi tiếp dân định kỳ tháng 6/2023 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ảnh: Quang Huy

Với những nỗ lực và cố gắng của cả hệ thống chính trị đã đem lại chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách pháp luật những phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2023, tại Trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.118 lượt công dân, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 2.118 lượt tiếp công dân có 2.471 người được tiếp liên quan tới 1.758 vụ việc các loại. Nội dung tập trung chủ yếu vào lĩnh vực môi trường, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư và chế độ chính sách người có công. Qua công tác tiếp công dân, các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân cơ bản được xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Kết quả tiếp nhận đơn thư, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 1.902 đơn thư các loại, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Qua phân loại có 1.421 đơn đủ điều kiện xử lý; trong số đơn đủ điều kiện xử lý có 873 vụ việc gồm 61 vụ việc khiếu nại, 33 vụ việc tố cáo, 779 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hành chính; tư pháp và nội dung khác. Kết quả giải quyết KNTC, 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 71/94 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75,5%. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 23 vụ việc KNTC các cấp, các ngành đang xem xét giải quyết. Kết quả giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính nhà nước đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm trong công tác quản lý nhà nước, thu hồi về ngân sách nhà nước 114.025.582 đồng. Ngoài ra, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết 926 vụ việc liên quan đến kiến nghị, phản ánh của công dân, ban hành 39/42 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi đến các cơ quan Trung ương, địa phương, trả lời các cơ quan báo chí và công dân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Theo đánh giá của ngành chức năng, tình hình KNTC vẫn còn tiềm ẩn phức tạp chủ yếu phát sinh trong triển khai thực hiện GPMB ở một số dự án thu hồi đất. Vẫn còn tình trạng công dân gửi đơn nhiều nơi, vượt cấp, đơn khuyết danh, mạo danh, đơn cùng một nội dung nhưng gửi nhiều lần. Một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền, có lý, có tình nhưng công dân vẫn tiếp tục KNTC… Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, 6 tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với sự huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Nắm chắc tình hình KNTC; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết KNTC, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Tập trung rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh đưa vào Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ để xem xét, xử lý dứt điểm theo quy định, thông báo chấm dứt đối với các vụ việc qua rà soát đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công dân gắn với việc tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật để công dân hiểu, đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết đơn thư KNTC, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người.

Tăng cường sự phối hợp với MTTQ các cấp và các đoàn thể, các cơ quan Nội chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng cập nhật phần mềm giải quyết KNTC, xử lý đơn thư vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC...

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.