Văn bản tạm dừng việc tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến hết ngày 15/4/2020 

 

Theo văn bản của UBND tỉnh, trong thời gian tạm dừng việc tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến cơ quan nhà nước được tiếp nhận để xem xét xử lý, giải quyết trực tuyến và qua đường bưu điện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tập trung xem xét, giải quyết, trả lời kịp thời theo thẩm quyền, quy định pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được gửi đến, không để công dân, tổ chức, doanh nghiệp phải trực tiếp đến các cơ quan nhà nước kiến nghị, đề nghị về kết quả giải quyết.

Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung trên.

PV