Tại hội nghị, 210 học viên là thành viên BCĐ công tác tôn giáo tỉnh, 6 huyện, thành phố; trưởng khối dân vận 116 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ 1/1/2018. Luật gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bám sát đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam.

Luật cũng có những điểm mới cơ bản như: mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; giảm thời gian công nhận tổ chức tôn giáo; bổ sung nội dung phong phẩm, hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam; được mời chức sắc, nhà tu hành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài giảng đạo.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 được đánh giá là một bước tiến mới, đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam tuân thủ pháp luật, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay. Việc kịp thời tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhằm góp phần đảm bảo sự nhanh chóng, đồng bộ trong triển khai thi hành và phát huy tác động tích của luật trong thực tế đời sống.

Lê Mai