Một góc xã Liên Sơn (Kim Bảng). Ảnh: Thế Tuân

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh, qua thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí của 7 đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, cả 7 xã đều đạt trong khung điểm từ 95 điểm trở lên. Trong đó, xã Hoàng Tây đạt số điểm thấp nhất, 95,9/100 điểm, xã Thụy Lôi và Mộc Nam đạt số điểm cao nhất, 98/100 điểm.

Đến hết năm 2017, cả 7 xã đều bảo đảm số nợ đọng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới dưới 3 tỷ đồng và 95% trong tổng số hộ đã được chọn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đối chiếu với Quyết định số 425/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/3/2017 về Quy định phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020, cả 7 xã đề nghị đã đủ điều kiện xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Đây là cơ sở quan trọng để huyện Kim Bảng và Duy Tiên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm nay.

Bích Huệ