Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH bắt buộc sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Điều này không có nghĩa là mức đóng BHXH sẽ được tính trên tổng thu nhập, tức là việc đóng BHXH sẽ không phải tính trên mức lương cộng với tất cả các khoản phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác. 

Theo đó, việc đóng BHXH chỉ tính trên nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định. Còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không phải tính đóng BHXH.

Để đạt tỷ lệ 75% lương hưu thì lao động nữ phải có đủ 30 năm đóng BHXH. 

Về quy định đối với lao động nữ nghỉ hưu, từ ngày 1/1/2018 trở đi, Luật BHXH 2014 quy định cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu như sau: Đủ 15 năm đóng BHXH bằng 45%, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 2% và tối đa không quá 75%. Vì vậy, để đạt tỷ lệ 75% lương hưu thì lao động nữ phải có đủ 30 năm đóng BHXH (nghỉ hưu trước năm 2018 thì lao động nữ có đủ 25 năm đóng BHXH được hưởng tỷ lệ 75%), những lao động nữ nghỉ hưu từ 1/1/2018 trở đi mà chưa đủ 30 năm đóng BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu không đạt mức 75%.

Về quy định đối với lao động nam nghỉ hưu, từ 1/1/2018 trở đi thì cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu như sau: Đủ 16 năm đóng BHXH bằng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% và tối đa không quá 75% (đủ 31 năm đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 75%).

Theo baotintuc.vn