Các đại biểu dự Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 của ngành giáo dục thành phố Phủ Lý.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ quản lý, giáo viên của thành phố được nghe các báo cáo viên truyền đạt 5 nội dung: Các vấn đề cơ bản và những điểm mới của các Nghị quyết TW 6, 7 (khóa XII); Tình hình quốc tế, trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2018 và một số kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ thành phố; Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố năm học 2018-2019.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được ngành giáo dục thành phố thực hiện thường niên. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động cho đội ngũ toàn ngành. Đồng thời bổ sung cho đội ngũ làm công tác giáo dục của thành phố nhiều kiến thức quan trọng về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực, cung cấp các thông tin về tình hình phát triển KT-XH của cả nước và địa phương cũng như một số vấn đề mang tính thời sự góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết vận dụng linh hoạt những kiến thức được trang bị để làm tốt công tác lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ  được giao.

T.T.Hà