Năm 2017, các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động thực hiện tốt nội dung phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT), hội viên, đoàn viên thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP,QSĐP); phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; giúp dân giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức thành viên tăng cường nắm tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng yếu, thường xuyên trao đổi thông tin về dư luận, tư tưởng nhân dân, tình hình tôn giáo, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao.

Cùng với đánh giá kết quả đạt được, ban chỉ đạo điều hành phối hợp đã thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện. Để chương trình phối hợp mang lại hiệu quả thiết thực, Ban chỉ đạo đề xuất nội dung, biện pháp thực hiện cụ thể trong năm 2018.

Theo đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quan điểm của Đảng, Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về công tác dân vận; tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh hoạt động phối hợp, chú trọng hướng về cơ sở, trọng tâm là tham gia xây dựng cơ sở địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, CBCS LLVT, hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển KT-XH, thực hiện tốt công tác QP-QSĐP, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Phương Dung