Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới, 2 quần chúng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng. Công tác khen thưởng, kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy định.

Qua kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017, Đảng ủy sở đã tặng Giấy khen cho 1 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, biểu dương khen thưởng 12 đảng viên có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Đồng chí Lê Xuân Huy - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL trao Giấy khen cho Chi bộ Thư viện tỉnh.

Công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm. Đảng ủy sở cũng đã tập trung chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm theo kế hoạch đã đề ra. Sở VH,TT&DL được Bộ VH,TT&DL tặng Cờ thi đua xuất sắc, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2018, Đảng bộ Sở VH,TT&DL tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Sở đề ra 6 nhiệm vụ, trọng tâm là chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng khoá XII, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa và du lịch,…

Chu Bình