Năm 2017, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và ban tuyên giáo 6 huyện, thành phố đã bám sát chủ đề phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả khá toàn diện.

Các đơn vị phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP,QSĐP) cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Qua phối hợp hoạt động, các đơn vị kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương được các đơn vị xác định: Tập trung phối hợp thực hiện tốt chủ đề: "Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc".

Theo đó, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên giáo và nhiệm vụ QS,QPĐP; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện.

Phương Dung