Tham gia tập huấn, cán bộ, chiến sĩ thuộc "lực lượng 47" LLVT tỉnh được cập nhật, cung cấp thông tin về: phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch thông qua những loại hình phương tiện thông tin đại chúng.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Cùng đó, được trang bị những kiến thức cơ bản về sử dụng các loại công nghệ hiện đại trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng; một số kinh nghiệm viết bài đấu tranh, phản bác trên không gian mạng...

Đây là những nội dung thiết thực, cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh trên không gian mạng ở các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay.

Phương Dung