Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo giải trình của ĐUQS tỉnh: Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018, ĐUQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo LLVT tỉnh quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm nghị quyết đề ra. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ...đạt kết quả tốt. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng bộ, LLVT tỉnh trở thành phong trào, hành động thiết thực, sâu rộng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS, QPĐP, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Qua làm việc với ĐUQS tỉnh và một số đơn vị trực thuộc: Đảng ủy Phòng Tham mưu, Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh, ĐUQS thành phố Phủ Lý và các đơn vị: huyện Duy Tiên, xã Mộc Bắc, Tiên Nội (Duy Tiên); Sở Công thương; Công ty Cổ phần xi măng Vincem Bút Sơn, Đoàn giám sát đã xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với ĐUQS tỉnh. Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, chấp hành, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về nhiệm vụ QS, QPĐP và công tác xây dựng Đảng; triển khai, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ luôn được củng cố, kiện toàn về tổ chức biên chế, phát huy tốt vai trò trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới.

ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật đảng; xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS nhiệm kỳ, hằng năm với nội dung KTGS cơ bản phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chỉ đạo UBKT ĐUQS tỉnh, ĐUQS các huyện, thành phố phối hợp với UBKT cùng cấp ở địa phương làm tốt công tác tham mưu giúp ban thường vụ các huyện, thành ủy tăng cường KTGS đối với cấp ủy cơ sở về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP. Các cuộc KTGS cơ bản thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra, chất lượng KTGS từng bước được nâng lên.

Nguyễn Hằng