Tham gia lớp bồi dưỡng có 85 học viên là sĩ quan quân hàm cấp úy (đối tượng 4) và sĩ quan quân hàm trung tá, thiếu tá, sĩ quan cấp úy có phụ cấp chức vụ 0,5-0,7 (đối tượng 3).

Các đại biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 và 4 lực lượng thường trực 2017.

Trong thời gian 3 ngày (12-14/9) các học viên sẽ được truyền đạt, nghiên cứu nội dung 9 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo trong tình hình mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Pháp luật về giáo dục QP&AN; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức lớp học sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận hoàn thành nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng. Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN, nhằm giúp cán bộ, sĩ quan đối tượng 3 và 4 lực lượng thường trực Bộ CHQS tỉnh xác định rõ chức trách nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo, tổ  chức thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng – quân sự địa phương ở cơ sở.

Phương Dung