6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các mặt CTĐ, CTCT. Tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2018; nghị quyết chuyên đề “Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018”.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ CHQS tỉnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng đổi mới ở các đơn vị LLVT tỉnh. Phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích được triển khai sâu rộng, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo biên soạn hàng chục chuyên đề, tài liệu tuyên truyền, tổ chức 82 buổi tuyên truyền (thu hút trên 9 nghìn lượt người tham dự), phát 4.500 tờ rơi tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự, công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Các lĩnh vực công tác: tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, dân vận, bảo vệ an ninh, chính sách hậu phương quân đội… được chú trọng thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai, đúng quy định, đạt kết quả tích cực.

Về rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong đảng bộ, LLVT tỉnh: 6 tháng đầu năm cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở chi bộ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt chuẩn bị chu đáo, có trọng tâm, trọng điểm. Sinh hoạt chuyên đề được tăng cường với nội dung đa dạng, phong phú.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, bảo đảm nội bộ đoàn kết, thống nhất. Qua đó, góp phần giữ ổn định tình hình tư tưởng trong CBCS LLVT, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ CHQS tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong CTĐ, CTCT; 5 giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt ở chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn theo kế hoạch. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tư tưởng CBCS LLVT, dư luận nhân dân. Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phương Dung