Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tổ chức cho các đơn vị ký kết giao ước với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. 

Đại diện các đơn vị LLVT thành phố Phủ Lý ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Theo đó, năm 2020 cán bộ chiến sĩ LLVT thành phố tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào TĐQT, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy quân sự thành phố đề ra. Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố; tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Giữ vững đoàn kết, đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ, tăng cường kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. 

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ". Phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với lực lượng công an nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố xử lý kịp thời, hiệu quả những tình huống nảy sinh từ cơ sở, không để bị động bất ngờ; tiếp tục thực hiện "Ba khâu đột phá" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao... góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Phương Dung