Tổ giám sát họp triển khai kế hoạch hoạt động.

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN);  kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng VLNCN theo thiết kế mỏ, phương án khoan nổ mìn đã được phê duyệt; không để xảy ra hiện tượng nổ mìn làm ảnh hưởng đến công trình của tập thể và nhân dân xung quanh; đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp vi phạm, Sở Công thương vừa tổ chức họp Tổ giám sát hoạt động VLNCN để triển khai kế hoạch giám sát hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch sẽ có trên 80 doanh nghiệp có sử dụng VLNCN trên địa bàn huyện Kim Bảng và Thanh Liêm thuộc diện giám sát. Nội dung giám sát về khối lượng thuốc nổ sử dụng trong một lần nổ, phương pháp nổ mìn, giờ nổ mìn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho người và công trình xung quanh.

Hoạt động khai thác chế biến vật liệu xây dựng tại khu vực tây Đáy (huyện Thanh Liêm).

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Tổ giám sát thực hiện giám sát theo hình thức đột xuất, định kỳ hoặc thường xuyên tuỳ vào từng thời điểm, từng vị trí mỏ của doanh nghiệp, trong đó đặc lưu ý những vị trí mỏ nhân dân có ý kiến. Tổ giám sát được chia làm hai nhóm: Nhóm 1 phụ trách địa bàn huyện Kim Bảng, nhóm 2 phụ trách địa bàn huyện Thanh Liêm.

Thanh Bình