SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
2410/KH-UBND Về việc triển khai tuyển dụng giáo viên trung học sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV, năm 2017 UBND tỉnh Hà Nam
776-TB/VPUB Thông báo Kết luật của đồng chí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh quý II/2017 Tỉnh ủy Hà Nam
1179/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố dịch sốt xuất huyết Dengue UBND tỉnh Hà Nam
07/CT-UBND V/v tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh UBND tỉnh Hà Nam
2075/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết UBND tỉnh Hà Nam
1049/TB-VPUB Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến ứng phó với cơn bão số 02 UBND tỉnh Hà Nam
66-KL/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Kết luận số 10-KL/TU, ngày 19/9/2013 về quy hoạch giáo dục - đào tạo tỉnh Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tỉnh ủy Hà Nam
15-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
1530/UBND-TH Về việc tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
63-KL/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về chủ trương đầu Dự án trang tại sữa của Vinamilk tại Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm Tỉnh ủy Hà Nam
1306/UBND-NN&TNMT V/V chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử vi phạm về quản vật nông nghiệp an toàn thực phẩm UBND tỉnh Hà Nam
14-CT/TU Về tổ chức các cuộc diễn tập năm 2017 Tỉnh ủy Hà Nam
1170/UBND-KT Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2017 UBND tỉnh Hà Nam
05/CT-UBND Về việc chỉ đạo tổ chức các kỳ thi năm 2017 UBND tỉnh Hà Nam
62-KL/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện tái cấu nông nghiệp Đề án phát triển chăn nuôi sữa trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
13-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản đầu - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
1072/UBND-NV Về việc tổ chức tiếp nhận, xử phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp ( kèm theo Công văn số 475/TTg-KSTT ngày 6/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Hà Nam
979/UBND-GTXD Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Hà Nam
06-CV/BCĐ Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Tỉnh ủy Hà Nam
633-TB/VPTU Thông báo kết luận của đồng chí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh quý I/2017 Tỉnh ủy Hà Nam
Văn bản pháp luật