Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tọa điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Về công tác mặt trận, 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng, hướng về cơ sở.

Công tác tham gia giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên được tổ chức bài bản, ngày càng chất lượng, nội dung gắn kết chặt chẽ với những vấn đề đặt ra ở địa phương và được người dân quan tâm. Việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được mặt trận phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước kịp thời; hệ thống tổ chức của mặt trận cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

6 tháng cuối năm, MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện các mô hình điểm cuộc vận động năm 2018 và hướng dẫn mặt trận cơ sở tổng kết 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường đối thoại với nhân dân. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với hình thức ngày càng đổi mới, hiệu quả, thiết thực, gần dân, sát dân. Rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp bảo đảm tinh gọn, chất lượng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên.

Hải Yến