Năm 2018, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào thi đua khối các huyện, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ chương trình trọng điểm của tỉnh trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, củng cố quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả.

Thực hiện tốt Chỉ thị 34 (ngày 7/4/2014) của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Khối thi đua các huyện, thành phố đạt được năm 2017. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu gắn với phong trào thi đua, đặc biệt là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Cùng đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở từng địa phương, tránh khen thưởng tràn lan, không đúng thực chất thành tích, ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào chung. Mặt khác, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình hiệu quả, gương điển hình xuất sắc trên mọi lĩnh vực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước.

T.Vân