Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017, CTDV của hệ thống chính trị các tỉnh, thành phố trong khu vực có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, chú trọng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về CTDV.

Việc triển khai thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được thực hiện nghiêm túc. CTDV của chính quyền có nhiều chuyển biến, qua đó đã vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh - quốc phòng (AN-QP) của địa phương, đơn vị.

LLVT triển khai thực hiện tốt CTDV trong nghiệp vụ và trong mối quan hệ với nhân dân. MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò tích cực vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua (PTTĐ) “Dân vận khéo”, huy động đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nhân... tích cực tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác tôn giáo, dân tộc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã tham luận, đề xuất nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn nữa CTDV, tập trung vào các nội dung: Nắm tình hình, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền giải quyết những phát sinh ngay từ cơ sở không để thành “điểm nóng”; đổi mới nội dung, phương thức DV; nâng cao chất lượng CTDV, PTTĐ “Dân vận khéo”; kiến thức, kỹ năng, tổ chức, bố trí cán bộ... nhằm thực hiện hiệu quả CTDV.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH tỉnh Hà Nam nhiều năm qua có sự đóng góp không nhỏ của CTDV. Cùng với đó, bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, sự chia sẻ kinh nghiệm của đại diện các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Đồng thời, biểu thị quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Hà Nam trong việc tiếp tục chỉ đạo, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về CTDV và thực hiện tốt Quy chế DV của cấp ủy. Đồng thời, nâng cao hiệu quả CTDV trong hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh PTTĐ “Dân vận khéo” gắn với các PTTĐ yêu nước và Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả CTDV các tỉnh, thành phố đạt được năm 2017. Đồng thời, khẳng định năm 2018 sẽ là năm tập trung CTDV chính quyền. Chính vì vậy, CTDV cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, tập trung CTDV ở các điểm nóng, vấn đề nổi cộm, bức xúc… để tham mưu, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Đồng chí nhấn mạnh, trong CTDV cần hết sức chú ý đến đặc thù dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, cơ quan DV các cấp cần tích cực tham mưu thực hiện tốt cơ chế giám sát đối với cá nhân và các kết quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan DV các cấp.

Nguyễn Hằng