Sau 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên, công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ (ĐB) khối đã có chuyển biến tích cực. Các TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo CBĐV và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, Đảng bộ khối có 69 TCCSĐ (tăng 209% so với năm 2008), với 2.327 đảng viên (tăng 175% so với năm 2008). Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức về Đảng được coi trọng, tổ chức 22 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.962 quần chúng ưu tú; 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.124 ĐV mới. Cùng đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy cơ sở được chú trọng, chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, đào tạo chuyên môn trên đại học và lý luận chính trị trung cấp, cao cấp cho 155 đồng chí.

Thường xuyên nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 474 lượt tổ chức đảng, 1.821 lượt đảng viên; giám sát 395 lượt tổ chức đảng và 2.012 lượt đảng viên.

Kết quả đánh giá, phân loại TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) bình quân hằng năm đạt 85%. Nhiều TCCSĐ đạt danh hiệu TSMV tiêu biểu nhiều năm liền như: Đảng bộ Công ty CP xi-măng Vicem Bút Sơn, Đảng bộ Viễn thông Hà Nam, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối…

Thời gian tới, Đảng ủy Khối DN tỉnh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chú trọng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CBĐV: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hướng về cơ sở theo hướng sâu sát, cụ thể, kịp thời. Các TCCSĐ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ ở các loại hình TCCSĐ do Trung ương quy định. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động trong từng TCCSĐ.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, trước hết là bí thư cấp ủy, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức, đoàn thể trong DN. Cụ thể hóa nội dung đánh giá TCCSĐ phù hợp với từng loại hình DN gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phản ánh đúng thực trạng TCCSĐ, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng… Tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực việc tự phê bình và phê bình.

Quan tâm rèn luyện đội ngũ CBĐV; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ hợp lý, có chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài. Hằng năm, tiến hành đánh giá CBĐV, thực hiện bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp quản lý, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, quan tâm kết nạp chủ DN vào Đảng…

Nguyễn Khánh