Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXV, báo cáo nêu rõ: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song  với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Trong số 20 chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXV, có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm: Thu ngân sách đạt 134 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển bình quân mỗi năm đạt trên 2.600 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm mới mỗi năm trên 3000 người; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,9%; Tăng tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên 90%; Số phòng học được kiên cố hóa, số trường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Kinh tế xã hội đã có những bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đến năm 2018 ước đạt 108 triệu đồng/ha. Toàn huyện đã tích tụ được 204,23 ha và đã bàn giao cho doanh nghiệp để sản xuất, bước đầu thu được hiệu quả nhất định. Chăn nuôi chiếm tỷ trọng 50,5% trong sản xuất nông nghiệp. Dự kiến đến cuối năm 2018 toàn huyện có 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn huyện đã xây dựng được 24 mô hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc thực hiện ba khâu đột phá chủ yếu về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra quyết liệt, đạt hiệu quả tích cực…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên,trong thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Lý Nhân cũng còn tồn tại những hạn chế: Việc xây dựng và thực hiện các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án về phát triển KT- XH của tỉnh còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; Sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu thị trường, chất lượng hiệu quả còn thấp, tính bền vững chưa cao; Công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp và quyết toán dồn đổi đất đai chậm; Tốc độ phát triển CN- TTCN chưa đạt yêu cầu so với tiềm năng, lợi thế vùng. Trong công tác xây dựng Đảng một số lĩnh vực, nội dung còn chậm được đổi mới, toàn huyện còn 10 xã chưa đạt chuẩn Nông thôn mới…

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất  những kết quả và các vấn đề đặt ra trong  báo cáo của Huyện ủy Lý Nhân. Trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu chưa thực hiện được và khó đạt vào cuối nhiệm kỳ, các đại biểu đã có những phân tích, làm rõ nguyên nhân, hạn chế, trong đó yêu cầu Huyện ủy Lý Nhân cần đánh giá sâu, thực chất những tồn tại hạn chế, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, chưa hoàn thành để đề ra các giải pháp khả thi, sát thực tiễn, thúc đẩy hoàn thành trong nửa nhiệm kỳ còn lại như công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác an ninh trật tự…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy chọn Huyện ủy Lý Nhân  thực hiện điểm công tác đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp nhằm làm cơ sở rút kinh nghiệm cho các đơn vị huyện, thành phố khác trong tổ chức thực hiện tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Lý Nhân đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu  Huyện ủy Lý Nhân cần tập trung đánh giá một cách cụ thể, chi tiết, bám vào các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của tỉnh theo từng lĩnh vực được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ tới nay để có những định hướng rõ nét trong triển khai thực hiện.

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, cần cụ thể hóa những vấn đề trong tổ chức xây dựng Đảng. Việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân còn chậm, các cấp ủy, chính quyền Lý Nhân cần huy động sức mạnh hệ thống chính trị, phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể xã hội; chú ý công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành, các cơ quan thực hiện tốt công tác phối hợp, cùng tháo gỡ những khó khăn với Lý Nhân để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu trong thời gian còn lại, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho KT-XH phát triển, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

Giang Nam