Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đến những nội dung cơ bản, cốt lõi của hai nghị quyết, đặc biệt là những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như về công tác dân số trong tình hình mới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã giải trình, làm rõ một số nội dung trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) mà cán bộ, đảng viên trong cả nước quan tâm, phản ánh.

Đồng thời, đề nghị sau hội nghị này các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, phân bố nguồn lực, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam. Ảnh: Thế Trang

Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Theo đó, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện sẽ tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã đề ra. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gửi các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để thảo luận.

Trên cơ sở chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức hội nghị quán triệt chương trình hành động của Tỉnh ủy; triển khai kế hoạch thực hiện của đơn vị, đảng bộ mình.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo cấp ủy trực thuộc lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động sát với tình hình thực tế.

Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phải được thảo luận dân chủ trong cấp ủy và cán bộ chủ chốt của cấp mình. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao; thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thời gian tổ chức hội nghị đối với huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh trong tháng 12/2017; các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy hoàn thành trong tháng 1/2018. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân.

Nội dung thu hoạch tập trung nêu rõ nhận thức về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết đã đề ra; Liên hệ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; Đề xuất giải pháp thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả học tập, thảo luận, viết thu hoạch gửi về BTV Tỉnh ủy trước ngày 30/1/2018. Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

Lê Mai