Các phóng viên, biên tập viên tham gia lớp tập huấn.

Tham dự khóa tập huấn có 70 phóng viên, biên tập viên trực tiếp phụ trách công tác biên tập tin, bài về xây dựng Đảng, chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Trong thời gian 6 ngày (4-9/6), học viên tham gia lớp tập huấn được các giảng viên của Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí xây dựng Đảng truyền đạt 5 chuyên đề về: Tổng quan về Đảng, công tác xây dựng Đảng và một số nhiệm vụ; những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; những vấn đề mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và vấn đề nhân dân tham gia xây dựng Đảng; những nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Cùng với đó, các học viên sẽ được đi thực tế tìm hiểu, tham quan mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng tại một số địa phương.

Thanh Vân