Đánh giá hoạt động tháng 12/2017, phiên họp đã thảo luận nêu bật kết quả đạt được của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Trong đó đánh giá cao việc chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh với nhiều đổi mới tích cực; việc giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, công tác tiếp công dân và hoạt động điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng thời, phiên họp cũng làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (việc chuẩn bị một số việc chưa bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng); việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu (còn chung chung, tiến độ giải quyết chậm); trong điều phối hoạt động giữa các cơ quan (có những nội dung, chất lượng tham mưu của một số cơ quan có mặt còn hạn chế)…

Trên cơ sở đó, phiên họp đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2018. Trong đó, tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp.

Triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; tăng cường  giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phiên họp cũng đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh. Theo đó, năm 2017, việc thực hiện Quy chế phối hợp 3 bên đã được thực hiện tốt. Hiệu quả hoạt động của các cơ quan ngày càng được nâng lên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác phối hợp có sự linh hoạt, chủ động, đảm bảo khách quan; chế độ thông tin, báo cáo, chất lượng văn bản được nâng lên, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp… Tuy nhiên, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa chặt chẽ; chế độ thông tin, báo cáo giữa các cơ quan có lúc chưa kịp thời…

Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2017.

Cũng tại phiên họp, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thông báo tình hình các tầng lớp nhân dân, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh tháng 12/2017.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh cũng như chất lượng công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và tháng 1 cần tập trung nâng cao chất lượng chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh.

Trong đó chú ý nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ, tăng cường giải trình của các cơ quan chức năng về thực hiện kết luận sau giám sát và thực hiện lời hứa với cử tri, tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND.

Tăng cường giám sát những vấn đề trọng tâm, kiến nghị của cử tri. Tập trung nâng cao chất lượng phối hợp theo quy chế, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp  đôn đốc giải quyết búc xúc của cử tri. Đặc biệt, thực hiện tốt sự phối hợp 3 bên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII).

Thu Thảo