Về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, hội nghị đã thảo luận, thống nhất: thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong tháng 7/2018, trong 2,5 ngày tại Hội trường UBND tỉnh.

Các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp là các báo cáo thường kỳ theo luật định, dự kiến có 2 báo cáo không trình bày tại hội trường: báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và báo cáo về công tác thi hành án…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Về các nghị quyết, dự kiến kỳ họp sẽ thảo luận, ban hành 10 nghị quyết. Trong đó, ngoài các nghị quyết trong danh mục ban hành nghị quyết năm 2018, hội nghị đề nghị xem xét, bổ sung ban hành nhóm các nghị quyết về việc miễn nhiệm đối với chức danh ủy viên UBND tỉnh theo luật định; nghị quyết về công nhận thành phố Phủ Lý trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam; nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; nghị quyết quy định chức danh, mức khoán phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, hội nghị thống nhất tăng thời gian tiếp xúc cử tri 2 buổi/ngày, dự kiến tiếp xúc vào ngày 30/5/2018.

Để kỳ họp thành công, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu duy trì, nâng cao chất lượng họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh; các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị sớm, có chất lượng các báo cáo phục vụ kỳ họp, làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp theo đúng tiến độ đề ra…

Đại biểu thảo luận tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 5.

Về phiên họp thường kỳ tháng 5, hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 4; nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Đồng thời, hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Trong đó, tiếp tục thực hiện Quy chế hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp’ tổ chức tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh, chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và công tác giám sát; đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn…

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6: Tập trung cao độ rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thực hiện quy chế phối hợp; tích cực giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6; giải quyết tốt các việc phát sinh giữa hai kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; MTTQ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri; các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Thu Thảo