Thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố thời gian qua, hội nghị đã thống nhất: Với sự nỗ lực, cố gắng của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thường trực HĐND tỉnh, các huyện, thành phố đã đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết được HĐND thông qua.
Qua triển khai thực hiện cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2016, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.  Việc tổ chức kỳ họp được đổi mới  theo hướng khoa học, hiệu quả, thiết thực, tăng thời gian chất vấn, trả lời chất vấn. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố cũng được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các cuộc giám sát. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được đổi mới, hiệu quả, thiết thực hơn. Hoạt động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai hiệu quả, chặt chẽ, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thi hành nhiệm vụ của các cơ quan. Cùng với phân tích, làm rõ kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố đó là: việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn hạn chế, tiến độ chậm; trả lời chất vấn, ý kiến cử tri tại kỳ họp thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc triển khai một số nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện còn chậm…

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và các huyện, thành phố tham quan, khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang (Lý Nhân).

Trên cơ sở làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong hoạt động thời gian qua, hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Trong đó, tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt các hoạt động theo luật định và tổ chức có hiệu quả việc giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; giữa Thường trực HĐND các huyện, thành phố với các xã, phường, thị trấn tại địa phương; tập trung đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, của các huyện, thành phố; tiếp tục đổi mới việc tổ chức kỳ họp của HĐND và phiên họp của thường trực HĐND; thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và từng địa phương…

Cùng với tập trung đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận chuyên đề về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Đồng thời, trao đổi một số kinh nghiệm thực tế của địa phương trong hoạt động giám sát cũng như đề xuất những kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND… 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng thời chia sẻ với những khó khăn thực tế trong hoạt động giám sát của HĐND hiện nay. Những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị sẽ được Thường trực  HĐND tiếp thu, xem xét và có hướng khắc phục, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp; đặc biệt là chất lượng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các phiên họp Thường trực HĐND thường kỳ; thực hiện tốt quy chế phối hợp, hoạt động điều phối. Để nâng cao chất lượng hoạt động  giám sát, đồng chí đề nghị phát huy vai trò trách nhiệm của từng đại biểu, lựa chọn chính xác vấn đề giám sát; chỉ rõ vấn đề tồn tại, hạn chế; có những kết luận, kiến nghị cụ thể, khắc phục báo cáo kết luận một cách chung chung…     

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh, các huyện, thành phố và các ban, ngành có liên quan đã đi tham quan, khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang (Lý Nhân).

Thu Thảo