Kết quả sau 1 năm triển khai cho thấy, mỗi CBĐV đã thấy rõ được tầm quan trọng của việc học tập chỉ thị, nghị quyết không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị, mà còn là nhiệm vụ, yêu cầu cần thiết nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong hệ thống chính trị, chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" xã Thanh Tâm (Thanh Liêm) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh.

Trước đây, công tác tuyên truyền, học tập quán triệt, triển khai các nghị quyết  của cấp trên ở Đảng bộ xã chưa thường xuyên, một số đảng viên đi làm ăn xa nên việc triệu tập học tập, quán triệt, triển khai thực hiện còn vắng mặt nhiều. Một số đồng chí đảng ủy viên chưa thực hiện tốt vai trò phụ trách chi bộ, thiếu chủ động nắm bắt tình hình, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, yếu kém trong tổ chức học tập nghị quyết. Trong công tác vẫn còn có một số CBĐV, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, tinh thần trách nhiệm làm việc chưa cao, có biểu hiện né tránh, ngại va chạm khi giải quyết công việc, chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, đi muộn, về sớm, nghỉ không báo cáo...

Đồng chí Phạm Đức Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Khắc phục những tồn tại trong học tập, quán triệt nghị quyết, việc đổi mới, nâng cao các khâu tổ chức thực hiện được Đảng ủy xác định là yếu tố quyết định. Trong đó, chú trọng việc xây dựng kế hoạch, thời gian học tập; biên soạn tài liệu học tập trình tự và nội dung trao đổi thảo luận sao cho CBĐV, nhân dân nắm sâu sắc các nội dung nghị quyết đề ra, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp mình.

Thực tế, Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ thường xuyên nắm bắt, theo dõi việc chấp hành chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt tập trung, đôn đốc nhắc nhở, chấn chỉnh những CBĐV vắng mặt... Từ năm 2016 đến nay, xã đã triển khai có hiệu quả nhiều nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương, của tỉnh và huyện, trọng tâm là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 90%.

Sau mỗi đợt học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết, Đảng ủy yêu cầu CBĐV phải viết bài thu hoạch, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là điều kiện, trách nhiệm của mỗi CBĐV đối với nhiệm vụ học tập, mà còn là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, CBĐV hằng năm. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, đánh giá hiệu quả học tập nghị quyết của CBĐV được siết chặt, nhất là đối với  việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và chuyển biến nhận thức của CBĐV, địa phương, đơn vị sau khi học tập.

TIN LIÊN QUAN

Mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh tra huyện Thanh Liêm

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Huyện ủy Thanh Liêm đã chọn Chi bộ Thanh tra huyện xây dựng mô hình điểm với mục tiêu "Tích cực, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư KNTC, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn".

Chuyển biến rõ nét nhất sau 1 năm thực hiện mô hình điểm ở Thanh Tâm, đạo đức công vụ của CBĐV, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được nâng lên: chấp hành nghiêm kỷ cương, giờ giấc làm việc, khi có việc gia đình hoặc đi cơ sở đều báo cáo với lãnh đạo. Đặc biệt, vai trò nêu gương người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc. Thái độ phục vụ cũng như giao tiếp của CBĐV, công chức đúng mực, nhiệt tình, tạo cảm giác tin tưởng, thân thiện, gần gũi với nhân dân. Những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã như: chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong ngày, nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định. Đối với thủ tục cần sự phối hợp giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, bộ phận “một cửa” tiếp nhận, hẹn ngày trả và chuyển đến cơ quan cấp trên giải quyết trong thời gian nhanh nhất. UBND xã phân công nhiệm vụ,  giao trách nhiệm tới từng CBĐV, công chức tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả, vì vậy số thủ tục thực hiện tại đây luôn được giải quyết nhanh chóng với tinh thần trách nhiệm cao, không có tình trạng ùn tắc hay cố tình kéo dài.

Kết quả đạt được trong thực hiện mô hình điểm học và làm theo gương Bác ở Đảng bộ xã Thanh Tâm giúp CBĐV, đoàn viên, hội viên trong xã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng cá nhân, từ đó chủ động sắp xếp thời gian công việc tham gia học tập một cách nghiêm túc. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến xây dựng đội ngũ CBĐV có đủ đức, đủ tài và có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, cương quyết đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, chính trị, tư tưởng, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Lê Mai